7° ALPEADRIA SKEET 2022 SABATO 20 e DOMENICA 21 AGOSTO